ინ ვიტრო განაყოფიერება (IVF)

  1. მთავარი
  2. ინ ვიტრო განაყოფიერება (IVF)

ინსემინაცია

ინსემინაცია

IVF

IVF

IVF ინ ვიტრო განაყოფიერება კვერცხუჯრედის დონაციით

IVF ინვიტრო განაყოფიერება კვერცხუჯრედის დონაციით

ICSI

ICSI

TESE

TESE

PGS/PGD

მომდევნო თაობის სეკვენსირების მეშვეობით ჩატარებული ქრომოსომული პათოლოგიების პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი  

გაზარდეთ წარმატებული რეპროდუქციის შანსები მომდევნო თაობის სეკვენსირების გამოყენებით პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგისას 

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის მეშვეობით შესაძლებელია, ინ-ვიტრო განაყოფიერების შედაგად მიღებული ემბრიონებიდან ქრომოსომული პათოლოგიების არ მქონე ემბრიონის იდენტიფიკაცია. 

რა არის პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგნი მომდევნო თაობის სეკვენსირების მეშვეობით? 

ჩვენი ტექნოლოგია, „მომდევნო თაობის სეკვენსირება“, საშუალებას გვაძლევს გამოვიკვლიოთ ქრომოსომათა ოცდაოთხივე ტიპი. ქრომოსომული პათოლოგიების აღმოჩენა ემბრიონის საშვილოსნოში გადატანამდე ხდება, რაც პაციენტს ინფორმირებული გადაწყვეტილების საშუალებას აძლევს და ასევე, ზრდის წარმატებით დაორსულების შანსს. 

„მომდევნო თაობის სეკვენსირება“ პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის ახალ მიდგომას წარმოადგენს, რომელსაც გააჩნია შემდეგი უპირატესობები: 1. „მომდევნო თაობის სიკვენსირების“ დამტკიცებული პროტოკოლი, რომლის მიხედვითაც მიღებული შედეგები ედრება შედარებითი გენომური ჰიბრიდიზაციის ტექნოლოგიის მეშვეობით მიღებულ შედეგებს, რომელიც თავისთავად ჩვენ ლაბორატორიაში მეორე ხარიხსოვანი კვლევის სახით გამოიყენება; 2. კვლევის მოქნილობა, სკალირების შესაძლებლობა და ხარჯთეფექტორობა. „მომდევნო თაობის სიკვენსირება“ არ საჭიროებს ემბრიონების დაჯგუფებას, რადგან ამ მეთოდი მეშვეობით, თითოეული პროცედურისას, შესაძლებელია 2-დან 24-მდე ნიმუშის გამოკვლევა, რაც საგრძნობლად ამცირებს ფასს; 3. ახალი დიაგნოსტიკური შესაძლებლობები. „მომდევნო თაობის სიკვენსირებისას“ ემბრიონის სკრინინგთან ერთად ხდება მიტოქონდრიული დნმ-ის სკრინინგიც (MitoScore); 4. ამ ტექნოლოგის მეშვეობით შესაძლებელია ქრომოსომათა რაოდენობრივი დარღვევების, მოზაიციზმის და ასევე სეგმენტური რაოდეობრივი დარღვევების აღმოჩენა. 5. ტექნოლოგიის სისწრაფე საშვილოსნოში გაუყინავი ემბრიონის გადატანის საშუალებას იძლევა. 

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის ჩვენებები 

დედის ასაკი 

სპონტანური აბორტის (მუცლის მოშლა) რამდენიმე შემთხვევა 

წარსული ორსულობისას ემბრიონის ქრომოსომათა რაოდენობრივი დარღვევა 

იმპლანტაციის წარუმატებლობა 

მამაკაცის უნაყოფობა 

ინ-ვიტრო განაყოფიერებისას, ქრომოსომათა რაოდენობრივი დარღვევების კვლევის მიზნით გამოყენებული პრეიმლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის შემთხვევაში ორსულობის წარმატება იზზრდება: 2.5-ჯერ დედის ასაკიანობისას, 2.3-ჯერ წარუმატებელი იმპლანტაციისას, 1.7-ჯერ წარსულში მუცლის მოშლის შემთვევაში, 1.6-ჯერ მამაკაცის უნაყოფობისას. 

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინიგნის სტატისტიკური შეჯამება 

პათოლოგიური ემბრიონების სიხშირე დედის ასაკის მიხედვით  

მიიღეთ თქვენი შედეგები მხოლოდ 4 ნაბიჯში 

1 ბიოფსია 

2 ნიმუშის შენახვა 

3 ტრანსპორტირება 

4 შედეგები  

რა ინფორმაციას იძლევა პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი? 

პრეიმპალტაციური გენეტიკური სკრინინგის მეშვეობით შესაძლებელია თითოეული ემბრიონის ქრომოსომების შესწავლა, რაც ჯანმრთელი ემბრიონის არჩევის საშუალებას გვაძლევს. ქრომოსომული ჯანმრთელობის მიხედვით ემბრიონი შეიძლება სამნაირად კლასიფიცირდეს - ეუპლოიდური, ანეუპლოიდური ან მოზაიკური. 

ეუპლოიუდური - ქრომოსომათა რაოდენობა თითოეულ უჯრედში -  ნორმალური, წარმატებული დაფეხმძიმების ალბათობა - მაღალი, საშვილოსნოში გადატანის რეკომენდაცია - კი 

ანეუპლოიდური - - ქრომოსომათა რაოდენობა თითოეულ უჯრედში -  პათოლოგიური, წარმატებული დაფეხმძიმების ალბათობა - ძალიან დაბალი,  საშვილოსნოში გადატანის რეკომენდაცია - არა 

მოზაიკური - - ქრომოსომათა რაოდენობა თითოეულ უჯრედში -  ზოგიერთში ნორმალური ზოგიერთში პათოლოგიური, წარმატებული დაფეხმძიმების ალბათობა - დაბალი, მაგრამ შესაძლებელი, საშვილოსნოში გადატანის რეკომენდაცია - არა, მაგრამ შესაძლოა განიხილოს ეუპლოიდური ემბრიონების არ არსებობის შემთხვევაში. 

ჩვენ გთავაზობთ მაღალი გაფართოების მომდევნო თაობის სეკვენსირების ტექნოლოგიის მეშვეობით ჩატარებულ პრეიმპლანტაციური გენეტიკურ სკრინინგს. მაღალი გაფართოების მომდევნო თაობის სეკვენსირება ემბრიონული სკრინინგის ყველაზე დახვეწილი მეთოდია, რომელიც ქრომოსომული ჯანმრთელობის ყველაზე სრულ სურათს იძლევა. 

ვისთვის არის პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის ჩატარება სასარგებლო? 

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი ყველა ინ-ვიტრო განაყოფიერების პაციენტისთვის არის მისაღები.  

ქრომოსომული პათოლოგიის მქონე ემბრიონი ყოველი ქალის ორგანიზმში შეიძლება წარმოიქმნას. წარმოქმნილი ემბრიონების რაოდენობის მიუხედავად, ქალის ასაკის ზრადსთან ერთად, იზრდება ქრომოსომული პათოლოგიის მქონე ემბრიონების წარმოქმნის რისკიც. პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი ყველა ასაკის ქალის წარამტებულად დაორსულების შანსს ზრდის. 

რას წარმოადგენს პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი?  

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი, ინ-ვიტრო განაყოფიერების წარმატების უზრნველყოფისათვის არის შემუშავებული. ინ-ვიტრო განაყოფიერების შედეგებზე ზეგავლენა აქვს რიგ ფაქტორებს, როგორიცაა: ქალის ასაკი, ნაყოფისუნარიანობა, წარმოქმნილი ემბრიონების რაოდენობა და ემბრიონების ხარისხი. პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის მეშვეობით ხდება ემბრიონების ქრომოსომული ჯანმრთელობის კვლევა, რაც საშუალებას გვაძლევს ავარჩიოთ საშვილოსნოში გადატანისთვის შესაფერისი ემბრიონი.  

რატომ არის ქრომოსომები მნიშვნელოვანი? 

ქრომოსომები წარმოადგენენ სტრუქტურებს, რომლებშიც მოთავსებულია ადამიანის ზრდა-განვითარებისთვის საჭირო გენეტიკური მასალა. ქრომოსომები, ჯანმრთელი ადამიანის ორგანიზმის თითოეულ უჯრედში წყვილების სახით არაინ წარმოდგენილნი და მათი რიცხვი 23 წყვილს შეადგენს. ქრომოსომათა პათოლოგიური რაოდენობა იწვევს გენეტიკური დაავადების მქონე ნაყოფის დაბადებას და ასევე ამცირებს წარმატებული ორსულობის შანსს.  

როგორ აუმჯობესებს პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი შედეგებს?  

პრეიმპლანტაციურ გენეტიკურ სკრინინგს გააჩნია შემდეგი უპირატესობები: დაორსულებისთვის ნაკლები დროის საჭიროება, რაც ინ-ვიტრო განაყოფიერების ციკლების შემცირებული რაოდენობით არის განპირობებული.  

სპონტანური აბორტის (მუცლის მოშლის) შემცირებული რისკი, ვინაიდან და რადგანაც მუცლის მოშლის მიზეზს უმეტესწილად ქრომოსომული პათოლოგიები წარმოადგენს. 

 ემბრიონის იმპლანტაციის  და მაშასადამე წარმატებული ორსულობის გაზრდილი შანსი.  

ერთი ემბრიონის გადატანის შესაძლებლობა და მაშასადამე არასასურველი მრავალნაყოფიანი ორსულობის გართულებების თავიდან არიდება. 

შენარჩუნებული ორსულობის სიხშირის სტატისტიკა 

ინ-ვიტრო განაყოფიერება პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგით 

ინ-ვიტრო განაყოფიერება პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის გარეშე 

ივ-ვიტრო განაყოფიერება და ემბრიონის ბიოფსია 

ინ-ვიტრო განაყოფიერების, ფერტლიზაციის და ემბრიონების ინკუბირებიდან 5-7 დღის შემდეგ, ხდება ემბრიონიდან პლაცენტის მაფორმირებელი უჯრედების აღება. ამ პროცესისას ემბრიონი არ ზიანდება.  

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი  

თითოეული ემბრიონიდან მიღებული უჯრედების ნიმუში თავსდება სპეციალიზირებულ სინჯარაში, რომელიც შემდეგ, ლაბორატორიაში მაღალი გაფართოების მომდევნო თაობის სეკვენსირების მეთოდის მეშვეობით შეისწავლება. ამ დროის განმავლობაში ემბრიონები დაცულად ინახება ინ-ვიტრო განაყოფიერების ცენტრში. 

კვლევის პასუხი 

ჩატარებული კვლევის შემდეგ, ივ-ვიტრო განაყოფიერების ცენტრს გადაეცემა ინფორმაცია ემბრიონების ქრომოსომული ჯანმრთელობის შესახებ. ამ ინფორმაციის წყალობით შესაძლებელი ხდება აირჩეს ჯანმრთელი ემბრიონი, რომლის საშვილოსნოში გადატანის შემდეგ წარმატებული ორსულობის ყველაზე მაღალი შანსია. 

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის შედეგები 

თითოეული ნიმუშის კვლევის შემდეგ მიიღება სამი შესაძლო პასუხი 

ნორმალური - ემბრიონი ეუპლოიდურია (ქრომოსომათა რაოდენობრი დარღვევა არ აისახება) და მაშასადამე რეკომენდირებულია მისი საშვილოსნოში გადატანა. 

პათოლოგიური - ემბრიონი ანეუპლოიდურია (აღინიშნება ქრომოსომათა რაოდენობრივი დარღვევა), ან გააჩნია სხვა ქრომოსომული პათოლოგია, რაც მას საშვილოსნოში გადასატანად არახელსაყრელს ხდის.  

მოზაიკურ - ამგვარ ემბრიონებს გააჩნიათ, როგორც ეუპლოიდური, ასევე ანეუპლოიდური უჯრედები. მათი საშვილოსნოში გადატანა განიხილება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არ არსებობს ჯანმრთელი ემბრიონი. 

წამყვანები პრეიმპლანტაციურ გენეტიკურ სკრინინგში 

ჩვენი პარტნიორი ლაბორატორიები მსოფლიოში ყველაზე გამოცდილ პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგის ლაბორატორიებს წარმოადგენენ. კოორდინატორებისაგან, გენეტიკური მრჩეველებისაგან და მეცნიერებისაგან შემდგარი გუნდი მოგაწვდით ინფორმაციას და იქნებიათ თქვენი გზამკვლევარები ჯანმრთელი ოჯახის შექმნისაკენ. 

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირების დამფუძნებელები და პიონერები.  

100 000-ზე მეთი ჩატარებული კვლევა 

წამყვანი და ინოვაციური მკვლევარები ემბრიონული სკრინინგის დარგში  

ექსპერტების  გენეტიკური კონსულტაცია, რომელიც თითოეული ნაბიჯის გადადგმაში დაგეხმარებათ. 

ჯანსაღი მომავალი თაობა 

გენეტიკური დაავადების მქონე ადამიანებისთვის შვილის ყოლა დამატებით სტრესთან არის დაკავშირებული რომელიც მომავალი შვილის ჯანმრთელობაზე დარდით არ გამოწვეული.  

CooperGenomics-ის მონოგენური პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირების მეშვეობით შესაძლოა დაორსულებამდე ემბრიონის ჯანმრთელობის შესწავლა, ეს ყველაფერი კი თქვენთვის დაორსულების გადაწყვეტილების მიღებას უშფოთველს და უფრო მარტივს ხდის.  

მონოგენური პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირება, ინ-ვიტრო განაყოფიერების მეშვეობით მიღებული ემბრიონებისათვის განკუთვნილი გენეტიკური კვლევაა, რომელიც ჯანმრთელი, საშვილოსნოში გადასატანად შესაფერისი ემბრიონის იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა. 

ვისთვის არის მონოგენური პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირების ჩატარება რეკომენდირებული? 

მონოგენური პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირების ჩატარება გენეტიკურად გადაცემადი დაავადების მქონე ყველა პაციენტისთვის არის რეკომენდირებული.  

CoopergGenomics, წარმატებული კვლევისთვის საჭირო ოჯახის წევრების არსებობის შემთხვევაში, შეუძლია ჩაატაროს, თითქმის ყველა, იდენტიფიცირებული მუტაციის მქონე, დაავადების მონოგენური პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირება.  

თუ თქვენ ან/და თქვენი პარტნიორი მონოგენური დაავადების ან მემკვიდრეობითი სიმსივნური სინდრომის მატარებელი ან მქონე პირები ხართ, როგორებიცაა ცისტური ფიბროზი, მყიფე X სინდრომი,  ჰანტინგტონის დაავადება, ძუძუს/საკვერცხის კიბო (BRCA1, BRCA2), თქვენთვის რეკომენდირებულია მონოგენური პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირების ჩატარება. 

იცოდით თუ არა რომ? 

მონოგენური პრეიმპნატაციური გენეტიკური ტესტირება ასევე მოიხსენიება როგორც პრეიმპლანტაციური გენეტიკური დიაგნოსტირება. 

ტესტირების პროცესი 

კლინიკური შემთხვევის განხილვა  

მომავალი მშობლები ბორტსერტიფიცირებულ გენეტიკურ კონსულტანტთან ერთად განიხილავენ კლინიკურ შემთხვევას და ტესტირების პროცესს. 

მონოგენური პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირებისათვის მომზადება 

თითოეული შემთხვევისთვის მუშავდება სპეციალიზებული მონოგენური პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირება. 

ინ-ვიტრო განაყოფიერება და ემბრიონის ბიოფსია 

ინ-ვიტრო განაყოფიერებიდან და ემბრიონის ჩამოყალიბებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, ხორციელდება პლაცენტის მაფორმირებელი უჯრედებიდან ტესტირებისთვის განკუთვნილი ნიმუშის აღება. უჯრედთა ნიმუშები CooperGenomics-ის ლაბორატორიაში იგზავნება, ხოლო თქვენი ემბრიონი დაცულად ინახება კლინიკაში. 

მონოგენური პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირება 

თითოეული ნიმუშის შესასწავლად CooperGenomics უახლეს ტექნოლოგიებს იყენებს. 

შედეგები და ტრანსფერი 

შედეგები მიღებისთანავე იგზავნება კლინიკაში, მათი განხილვა ჩვენ გენეტიკურ კონსულტანტებთან ერთად არის შესაძლებელი. არსებობის შემთხვევაში, ჯანმრთელი ემბრიონი შესაძლოა საშვილოსნოში გადასატანად გამზადდეს, ან სამომავლოდ შენახვის მიზნით გაიყინოს. 

მაღალგანვითარებული ტექნოლოგია 

CooperGenomics-ის მონოგენური პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირებისას კარიომაპირების ტექნოლოგია გამოიყენება, რომლის მეშვეობითაც ებრიონიდან მიღებული ნიმუშების გენეტიკური ანაბეჭდის 95% სიზუსტით შესწავლაა შესაძლებელი. 

CooperGenomics-ის მონოგენური პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირება ჯანმრთელი და პათოლოგიური ემბრიონის 95% სიზუსტით იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა. 

ამ ტექნოლოგიის უპირატესობებია: ტესტისთვის მომზადების სიჩქარე, მრავალი სხვადასხვა პათოლოგიის ტესტირება, ადამიაის ლეიკოციტის ანტიგენის (HLA) მორგება, ანეუპლოიდიის პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირების, დამატებითი ნიმუშის საჭიროების გარეშე ჩატარების შესაძლებლობა. 

ანეუპლოიდიის პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირების ჩატარება მონოგენური პრეიმპლანტაციური ტესტირებასთან ერთად არის შესაძლებელი, რაც თავისთავად წარმატებული და ჯანმრთელი ორსულობის შანსს კიდევ უფრო ზრდის. ამ საკითხზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ თქვენს ექიმს. (ანეუპლოიდიის პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირება ასევე მოიხსენიება როგორც პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი) 

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირების ექსპერტების მიერ მიღებული სანდო შედეგები 

მონოგენური პრეიმპლანტაციური გენეტიკური ტესტირება პირველად CooperGenomics-ის მეცნიერებმა ჩაატარეს, მას შემდეგ კი, ეს კვლევა ჩვენს ლაბორატორიაში 7500 ოჯახზე მეტს ჩაუტარდა.   

ამგვარი გამოცდილება ჩვენ საშუალებას გვაძლევს თავდაჯერებულად მივიღოთ და გამოვიკვლიოთ ძალზედ რთული შემთხვევებიც კი, რომელთა მენეჯმენტზე სხვა ლაბორატორიები უარს აცხადებენ.  

Cryo Preservation

Cryo Preservation

Surrogacy and Donation

Surrogacy and Donation

ორსულთა მოვლა

ორსულთა მოვლა

Fertility preservation

Fertility preservation

Share
ჟორდანიას კლინიკა - ლიდერი რეპროდუქციული მედიცინის სფეროში ჟორდანიას კლინიკა +995 32 2 99 08 53